/  Politika privatnosti

Politika privatnosti i upotrebe kolačića

Ova Politika privatnosti sadrži informacije o obradi podataka o ličnosti kupaca i posetilaca web sajta Koncept Studio 6.

1. OSNOVNE INFORMACIJE O RUKOVAOCU

Rukovalac podacima je INVICTOR DOO BEOGRAD, sa sedištem registrovanim na adresi Uzun Mirkova br. 6, Matični broj: 21810347.

Za sve informacije koje se tiču obrade podataka o ličnosti možete nas kontaktirati na email adresu office@konceptstudio6.rs.

PODACI O LIČNOSTI

Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) (“Zakon”), podatak o ličnosti definisan je kao – svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je Zakonom definisana kao – svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Ukoliko se odlučite da izvršite kupovinu preko našeg web sajta, da se prijavite na našu mejling listu (newsletter) ili nam pošaljete uput ili zahtev putem emejla ili profila na društvenim mrežama dajete nam saglasnost da prikupljamo, obrađujemo i čuvamo vaše podatke, a mi imamo obavezu da iste podatke odgovorno štitimo. Podaci se prikupljaju, obrađuju i čuvaju kako bismo vam pružali informacije o našim ponudama, radi realizacije Ugovora na daljinu, rešavanja reklamacija, kao i radi sagledavanja Vaših potreba kao naših potencijalnih kupaca i potrošača. 

U daljem tekstu ovog dokumenta možete doći do informacija koje podatke prikupljamo, u koju svrhu, po kom osnovu i koja prava u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka imate. 

OSNOV I SVRHA PRIKUPLJANJE PODATAKA:

Obradu podataka o ličnosti vrši se na osnovu Vašeg pristanka, odnosno saglasnosti. Svrha obrade podataka o ličnosti jeste pre svega realizacija Ugovora na daljinu, koji sa Kupcima zaključujemo prilikom kupovine preko našeg sajta. Podaci se obrađuju i radi unapređivanja prodaje i marketinga, zatim rešavanja prigovora i reklamacija i odgovaranja na vaše upeti. Obrada poadataka se može vršitit i kada je ista neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca, u cilju zaštitie životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose, u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Rukovaoca i u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Rukovaoca ili treće strane.

2. PODACI KOJE OD VAS PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO:

2.1. Prilikom poručivanja proizvoda preko našeg sajta:

Preko našeg sajta imate mogućnost kupovine proizvoda iz naše ponude, u kom slučaju sa Vama kao Kupcem zaključujemo Ugovor na daljinu, o čemu se možete detaljnije informasita u našim Uslovima korišćenja. Radi realizacije Ugovora na daljinu, prilikom poručivanja proizvoda od Vas prikupljamo i obrađujemo sledeće podatke:

  • Ime i prezime;
  • Ime kompanije;
  • Adresu, Grad, Državu i Poštanski broj;
  • E-mail adresu;
  • Broj telefona.

Unos gore navedenih podataka je neophodan kako bi se porudžbina kreirala, bez navođenja ovih podataka kupovina preko sajta nije moguća. Svrha obrade ovih podataka je, dakle, realizacija Ugovora na daljinu, jer bez ovih podataja nije moguće ispunjenje obaveze iz ovog Ugovora. 

U slučaju raskida Ugovora na daljinu i vraćanja proizvoda, kao i u slučaju reklamacije proizvoda, kada se se vrši povraćaj novca, na osnovu tehničkog uputsva Poreske uprave u obavezi smo da od Vas kao Kupca tražimo broj lične karte/pasoša. Ukoliko vršimo povraćaj novca, isti vršimo preko računa, te tada obrađujemo i broj Vašeg bankovnog računa. Prikupljanje i obrada ovih podataka vrše se na osnovu Vaše saglasnosti, ali mi kao Rukovalac zbog zakonskih obaveza bez ovih podataka nećemo moći da izvršimo reklamaciju, odnosno povraćaj novca. Ovi podaci prikupljaju se samo u ove svrhe i druge svrhe ih nećemo koristiti. 

Podaci prikupljeni u ovu svrhu čuvaju se u Rukovaočevoj bazi podataka kupaca. Kao Rukovalac podacima u skladu sa Zakonom sprovodimo sve tehničke mere kako bi Vaši podaci bili bezbedni. Pristup Vašim podacima imaju samo naši zaposleni, radi ispunjenja svojih radnih zadataka, dok pristup nije omogućen neovlašćenim licima. Radi ispunjenja obaveza dostave iz Ugovora na daljinu pojedini podaci su dostupni i Obrađovaču, kurirskoj službi, koja takođe ispunjava zakonom propisane obaveze u vezi sa obradom i zaštitom podataka o ličnosti. Čuvanje podataka prikupljenih u ovu svrhu, za svaku pojedinačnu kupovinu, vršimo sve dok je to potrebno radi realizacije obaveza iz Ugovora na daljinu, potencijalnih prigovora i reklamacija.

2.2. Prilikom prijave na našu mejling listu (newsletter):

Koncept Studio 6 svojim posetiocima i kupcima omogućava da dobijaju informacije o novim proizvodima, ponudama, akcijama, popustima, promocijama, i novostima putem informativnih e-mejlova (newsletter). Ova vrsta komunijacije vrši se samo na osnovu Vašeg pristanka. Podaci o ličnosti koje u ovu svrhu obrađuju su:

  • ime i prezime; 
  • e-mail adresa. 

Ovi podaci o ličnosti čuvaju se u Rukovaočevoj bazi podataka mejling liste. Pristup Vašim podacima imaju samo naši zaposleni, radi ispunjenja svojih radnih zadataka, dok pristup nije omogućen neovlašćenim licima. Imajući u vidu da se obrada ovih podataka vrši na osnovu vaše saglasnosti naglašavamo da istu možete opozvati u bilo kom trenutku, putem linka navedenog u e-mejl poruci koju dobijete. Gore navedeni podaci obrađuju se do trenutka dok se ne odjavite sa mejling liste Rukovaoca. 

2.3. Prilikom kontaktiranja našeg korisničkog servisa:

U slučaju da za nas imate pitanja, nedoumice ili kakav problem, ili našem korisničkom servisu pošaljete upit, odnosno zahtev na e-mail adresu office@konceptstudio6.rs, podaci koje navedete (ime i prezime, mejl adresa…) biće korišćeni isključivo za rešavanje Vašeg upita. Ukoliko nam je za rešavanje upita potrebno da dostavite kakve dodatne informacije, iste će se koristiti isključivo za rešavanje konkretnog upita. Svrha prikupljanja i obrade ovih podataka jeste adekvatno rešavanje vašeg upita, dok je osnov prikupljanja vaša saglasnost. Podaci koje koje prikupimo prilikom kontaktiranja našeg korisničkog servisa biće čuvani onoliko koliko je potrebno za adekvatno rešavanje vašeg upita, ukoliko se pak podaci odnose na izmene ili dopune podataka u vezi sa kupovinom preko našeg sajta isti će se čuvati u skladu sa tom svrhom obrade, sa kojom se bliže možete upoznati u tački 2.1. 

2.4. Prilikom kontaktiranja nas putem profila na društvenim mrežama:

Pitanja nam možete postavaljati i preko društvenih mreža, ukoliko imate svoj lični profil na njima. Koncept studio 6 ima profil na društvenoj mreži Instagram. U slučaju da nas pratite ili nas kontaktirate putem društvenih mreža, kao tim, imamo pristup vašem korisničkom imenu i podacima koje ste podesili da budu javni na konkretnoj društvenoj mreži. 

3. PRAVA LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU:

3.1. Pravo na pristup podacima o ličnosti.  Ovo pravo podrazumeva da u svakom trenutku možete zahtevati pristup Vašim podacima o ličnosti koje obrađujemo. Na Vaša zahtev dobićete informaciju u koju svrhu se podaci koriste i obrađuju, kategoriju podataka koje obrađuhemo, period tokom kojeg se obrada podataka vrši, kao i podatke o potencijalnim obrađivačima sa kojima delimo podatke. Na Vaš zahtev obezbedićemo kopiju svih podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo. Kopije podataka dostavljamo elektronskim putem, ali se na Vaš zahtev kopije mogu dostaviti i na drugi način. 

3.2. Pravo na ispravku i dopunu podataka o ličnosti. Ovo pravo podrazumeva da se na Vaš zahtev netačno uneti podaci bez odlaganja mogu ispravit, odnosno obrisati, kao i da se isti mogu dopuniti, odnosno izmeniti, ukoliko je u međuvremenu došlo do promene podataka. 

3.3. Pravo na brisanje podataka o ličnosti. Ovo pravo podrazumeva da u svakom trenutku možete zahtevati da prekinemo sa obradom Vaših ličnih podataka i da iste u određenim situacijama obrišemo. 

3.4. Pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti. Ovo pravo podrazumeva mogućnost da nama ili trećoj strani, u određenom delu ili u potpunosti, ograničite obradu podataka o ličnosti ukoliko osporavate tačnost podataka o ličnosti koji se na Vas odnose, u slučaju da je obrada nezakonita a Vi se protivite brisanju i zahtevate ogranjičenje upotrebe, u slučaju da podaci više nisu potrebni za obradu ali ih vi tražite u cilju ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ukoliko ste podneli prigovor na obradu podataka u skladu sa članom 37 stav 1 Zakona o zaštiti podataka ličnosti a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Rukovaoca preteže nad vašim interesima.

3.5. Pravo na podnošenje prigovora. Ovo pravo podrazumeva da u svakom trenutku možete da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti. 

3.6. Pravo na prenešenje podataka drugom rukovaocu. Ovo pravo podrazumeva da u slučaju kada se obrada podataka vrši na osnovu vašeg pristanka ili se obrada vrši automatizovano imate pravo da od nas tražite da se Vaši podaci o ličnosti prebace drugom rukovaocu.

 3.7. Pravo na opozovanje pristanak za obradu podataka o ličnosti. Ovo pravo podrazumeva da u svakom trenutku možete opozvati svoj pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti. Naglašavamo da u slučaju opoziva Vašeg pristanka, isti ne utiče na dopuštenost obrade podataka pre opoziva. 

3.8. Pravo na podnošenje pritužbe nama ili povereniku. Ovo pravo podrazumeva da ukoliko smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti vršena suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da podnesete pritužbu nama na adresu našeg sedišta INVICTOR DOO Beograd, Uzun Mirkova br. 6, 11000 Beograd. Pritužbu nam možete uputiti in a e-mail adresu ______________.

Pored prigovora nama, ukoliko smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti vršena suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti možete podneti i pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, tako što ćete isti uputiti na adresu Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd ili na e-mail adresu office@poverenik.rs, odnosno, pozivom na broj telefona 011 3408 900.

4. OBRAĐIVAČI

Kao Rukovalac koji prikuplja i obrađuje Vaše podatke, radi izvršenja Ugovora na daljinu određene podatke dostavljamo kurirskoj službi, kao Obrađivaču, radi realizacije Ugovora na dalji koji zaključujemo sa Vama kao Kupcem. Vaši podaci se u skladu sa našim zakonskim obavezama mogu dostaviti i finansijskim institucijama i nadležnim organima za otkrivanje i sprečavanje prevara.

5. PERIOD ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Imajući u vidu svrhu zbog kojih se podaci o ličnosti obrađuju vremenski period čuvanja podataka se razlikuje. Period na koji se podaci čuvaju naveden je kod svake pojedinačne svrhe obrade, ukoliko je isti period moguće odredit.

6. BEZBEDNOST

Podaci o ličnosti koje obrađujemo čuvaju se u bazi podataka kupaca i bazi podataka mejling liste. Pristup ovim bazama podataka dozvoljen je samo ovlašćenim zaposlenim licima, na način koji je bezbedan i prethodno odobren od nas kao Rukovaoca. Podaci o ličnosti koje prikupljamo, obrađuju se u elektronskom obliku, na automatizovan način, ili u štampanom obliku na neautomatizovan način. Kao Rukovalac preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo osigurali zaštitu podataka o ličnosti.

7. PODACI O LIČNOSTI PRIKUPLJENI OD MALOLETNIH LICA

Kao Rukovaoci obavezujemo se da podatke o ličnosti maloletnih lica, koja nisu navršila 15 godina života, nećemo sa namerom prikupljati, obrađivati, čuvati ili ustupati Obrađivaču bez dozvole roditelja, odnosno zakonskog staratelja. 

8. POLITIKA KOLAČIĆA (COOKIES)

Sajt www.konceptstudio6.rs koristi “kolačiće” kako bi stranica radila pravilno, odnosno kako bismo sadržaj prikazan na sajtu unapredili i prilagodili ga Vašim potrebama. 

Kolačić je tekstualni fajl koji se čuva lokalno na Vašem računaru, a koji omogućava prepoznavanje korisnika koji se vratio na internet stranicu. Prilikom svake nove posete određenom sajtu server je u mogićnosti da pročita vrednosti koje su u samom Kolačiću zabeležene i da na taj način Vama kao pesetiocu prikazuje informacije na konkretnom web sajtu koje su prilagođene Vašim potrebama. Imajući u vidu da postoje različite vrste Kolačića, isti se koriste na primer radi pravilnog funkcionisanja sajta, prikupljanja informacija o posetama sajtu, a u cilju analize i statistike poseta, kao i radi unapređenja iskustva korišćenja sajta. Kolačići nisu maliciozni i nisu namenjeni neovlašćenom preuzimanju podataka.

Prilikom posete našem sajtu informacije iz Vašeg pretraživača se mogu preuzeti i sačuvati, uglavnom u formi kolačića. Ovakva obrada podataka se može odnositi na informacije o Vama, Vašim pretragama, o uređaju koji koritstite, IP adresi… Ovako prikupljene informacije ne služe da identifikuju Vas kao pojedinca, već omogućavaju adekvatno fukncionisanja sajta i personalizovano iskustvo u korišćenju sadržaja sajta. Imate mogućnost da ne prihvatite čuvanje kolačića na Vašem računaru, što možete onemogućiti za ovu stranicu u Internet pretraživaču koji koristite. Ukoliko ste kolačiće ranije instalirali takođe imate mogućnost da iste obrišete u Internet pretraživaču koji koristite. Neprihvatanjem ili brisanjem kolačića sadržaj na sajtu će Vam i dalje biti dostupan, ali funkcionalnost istog može biti umanjena.

Vrste kolačića koje koristimo:

Obavezni i funkcionalni kolačići:

Ovi kolačići su neophodni kako biste koristili naš sajt. Ove kolačiće smo postavili mi kao Rukovaoci ili treća lica za naš račun i isti se odnose samo na rad našeg sajta. Ova vrsta kolačića nam služi kako bismo podržali funkcionalnost sajta. Bez ovih kolačića sadržaj na sajtu će Vam i dalje biti dostupan, ali funkcionalnost istog može biti umanjena. Ovi kolačići nam služe kako bismo imali u vidu vaše preference prilikom korišćenja sajta i omogućili Vam bolje kretanje kroz isti. Cilj ovih kolačića jeste personalizovano iskustvo u korišćenju našeg sajta. 

VestaSvrhaDa li je potrebna saglasnost za korišćenjeTrajanje obrade
Cookie “wc_cart_hash_*”
wc_fragmentsCookie “exp*”
Cookie “tusSupport”Cookie “woobe_show_variations”

Čuva stavljene artikle u korpu.
Podržava sistem upravljanja sadržajem koji koristimo za održavanje web stranice


Pruža funkcije na svim stranicama 


Očitava ako je podržan fajl koji se može nastaviti.Koristi se za prikazivanje raznih varijacija proizvodaNe
Ne
NeNe
Ne
Cela sesijaCela sesija

Cela sesijaCela sesija
Cela sesija
Marketinški kolačići:

Ovi kolačići služe kako bi se brojale posete, merio i poboljšao performanse sajta. Uz pomoć ovih kolačića dobijaju se podaci o načinu korišćenja sajta, s tim da su ti podaci anonimni. Ukoliko se ne prihavti korišćenje ovih kolačića Rukovalac neće imati podatke o tome kada ste posetili sajt. 

VrstaSvrhaDa li je potrebna saglasnost za korišćenjeTrajanje obrade
Cookie “Google Fonts API”Cuva IP adresu korisnikaDaIstice odmah

Ažurirano __. 01. 2023. godine

Bettina Vermillon (7) Gia Borghini (5) Laquan Smith (0) Made in Tom Boy (4) Manokhi (19) Neera (32) Ruslan Baginskiy (19) Sami Miro Vintage (17) The Mannei (11) The New Arrivals by Ilkyaz Ozel (48) Vanda Novak (2) Yuzefi (10)

X